เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ใช้งาน

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกคนสู่ครอบครัว MyWaWa

1.1.

MyWaWa มีวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจเพื่อเป็นตลาดขายส่งสินค้าออนไลน์ (e-Marketplace Platform) ระหว่างผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจ ด้วยพื้นฐานความเชื่อว่าการประกอบธุรกิจในอนาคตต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น และต้องการสร้างเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายและครบวงจรให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างศักยภาพทางการขายที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน

1.2.

เนื่องจาก MyWaWa มีบริการอยู่หลากหลาย เพื่อให้การใช้งานแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอให้ทุกท่านได้สละเวลาในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ และยอมรับ “นโยบายด้านการสมัครบัญชีและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน” “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และ “เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ใช้งาน” ที่สามารถหาอ่านได้จากบนแพลตฟอร์มนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของทางแพลตฟอร์ม ทาง MyWaWa ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานของท่าน

1.3.

เนื่องจากบริการหลักของแพลตฟอร์มคือเป็นตลาดขายส่งสินค้าออนไลน์ (e-Marketplace Platform) ดังนั้น การใช้บริการซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มนั้น ทาง MyWaWa มิได้เข้าเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายดังกล่าวด้วย ดังนั้น MyWaWa จะไม่มีความรับผิดหรือข้อผูกพันใดๆ ตามสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม

2. แพลตฟอร์มและผู้ใช้งาน

2.1.

“แพลตฟอร์ม” (Platform) หมายถึง เว็บไซต์ (www.mywawa.me) และ ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อให้แพลตฟอร์มทำงานเป็นช่องทางตลาดขายส่งสินค้าออนไลน์ (e-Marketplace Platform) สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในแบบ Business-to-Business (“B2B”)

2.2.

บนแพลตฟอร์ม อาจมีการเชื่อมโยงหรือมีช่องทางให้ผู้ที่เข้าดูหรือใช้งานแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของคู่ค้าของ MyWaWa ได้ ในการนี้ การเข้าถึง การใช้งาน หรือการใช้บริการใดๆ ในซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของคู่ค้าของแพลตฟอร์มนั้น จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ผู้ที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของคู่ค้าของ MyWaWa ดังกล่าว

2.3.

ในส่วนของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่แพลตฟอร์มเป็นผู้ให้บริการนั้น ประกอบไปด้วย

2.3.1.

ระบบ Trade Secure Oder (“TSO”)
TSO เป็นระบบการสั่งซื้อของแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกแก่ “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” (ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายบนแพลตฟอร์มตามที่จะได้อธิบายต่อไป) ให้สามารถดำเนินการซื้อขายสินค้าภายใต้ช่องทางที่มีการควบคุมและมีระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่องทางการชำระเงิน เป็นต้น โดย TSO ประกอบไปด้วยระบบย่อยๆ ดังจะได้กล่าวต่อไป

2.3.2.

ระบบ Wawa Profile
เป็นระบบย่อยใน TSO ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวกันได้ทางออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำธุรกิจระหว่างกัน

2.3.3.

ระบบ Wawa Chat
เป็นระบบย่อยใน TSO ที่อำนวยการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มด้วยวิธี Indirect Message (IM) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำธุรกิจแบบ B2B โดยสามารถติดต่อพูดคุยได้ตามเวลาจริง (real time) และมีการเก็บประวัติการพูดคุยสำหรับการบริหารจัดการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

2.3.4.

ระบบ Wawa Pay
เป็นระบบย่อยใน TSO ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมซื้อขายแบบ B2B โดยระบบสามารถ สร้างใบเสนอราคาหรือใบคำสั่งซื้อ (แล้วแต่กรณี), ส่งข้อมูลให้ลูกค้าชำระเงินได้ภายในแพลตฟอร์ม และสามารถติดตามประวัติการชำระเงินของผู้ซื้อได้ โดยมี Trade Secure Period (“TSP”) เป็นส่วนหนึ่งของ Wawa Pay ที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ซื้อ Trade Secure Period (“TSP”) คือ ระยะเวลาที่แพลตฟอร์มให้ผู้ซื้อทำการยืนยันการรับสินค้า อันเป็นส่วนหนึ่งของบริการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ TSO โดยเมื่อระบบมีการแจ้งว่าสินค้าได้ส่งถึงผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะมีเวลาสูงสุด 4 วันที่จะทำการยืนยันการรับสินค้า หากผู้ซื้อไม่ได้ยืนยันการรับสินค้าภายใน 4 วันหลังจากวันที่มีการแจ้งจัดส่งสินค้าสําเร็จ แพลตฟอร์มจะทำการยืนยันการรับสินค้าอัตโนมัติ และผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้าต่อไป

2.3.5.

ระบบ Wawa Ads
เป็นระบบที่ให้บริการสื่อโฆษณาเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ซื้อพบเห็นสินค้าและบริการที่มีใน MyWaWa มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การใช้บริการ Wawa Ads และอัตราค่าบริการจะถูกกำหนดต่างหากออกไป

2.3.6.

ระบบ Wawa Business Page
เป็นระบบที่แสดงหน้าร้านธุรกิจของผู้ขายที่ผู้ขายมีอิสระในการจัดการและตกแต่งโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ภายใต้ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม) จนกว่าจะมีธุรกรรมเกิดขึ้น

2.3.7.

ระบบ MyWawa Logistics
เป็นช่องทางการขนส่งที่แพลตฟอร์มจัดให้เป็นทางเลือกสำหรับการซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม ได้แก่ ขนส่งโดยผู้ขายเอง โดยผู้ให้บริการขนส่งภายนอก และ โดยผู้ซื้อ

2.4.

แพลตฟอร์มแบ่ง “ผู้ใช้งาน” เป็น 3 ประเภท ดังนี้

2.4.1.

ผู้เข้าชม” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาดูสินค้าบนแพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์มแบ่งประเภทของผู้เข้าชมดังนี้

(1)

ผู้เข้าชมทั่วไป คือ ผู้ประกอบการ (ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับทางแพลตฟอร์มผ่านช่องทางที่แพลตฟอร์มกำหนด โดยผู้ประกอบการที่เป็นผู้เข้าชมทั่วไปสามารถใช้บริการบนแพลตฟอร์มในการค้นหาสินค้า ดูข้อมูลเบื้องต้นของสินค้า และค้นหาชื่อผู้ขายบนแพลตฟอร์มได้ แต่หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อน

(2)

ผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว คือ ผู้ประกอบการ (ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ได้ยืนยันตัวตนกับแพลตฟอร์มผ่านช่องทางที่แพลตฟอร์มกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าจากผู้ขายได้ แต่ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบ Trade Secure Order (“TSO”) บนแพลตฟอร์มได้ และไม่สามารถขายสินค้าของตนบนแพลตฟอร์มได้ จนกว่าจะลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายกับทางแพลตฟอร์มก่อน

2.4.2.

ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อกับแพลตฟอร์มแล้ว โดยแพลตฟอร์มแบ่งผู้ซื้อเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1)

ผู้ซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป และ

(2)

ผู้ซื้อที่เป็นนิติบุคคล

เมื่อผู้เข้าชมได้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อกับทางแพลตฟอร์มแล้ว จะสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ TSO บนแพลตฟอร์มได้

2.4.3.

ผู้ขาย” หมายถึง ผู้เข้าชมที่เป็นนิติบุคคล ที่ได้รับการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเป็นผู้ขายกับแพลตฟอร์มแล้ว หรือผู้ซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อกับแพลตฟอร์มแล้วและต่อมาได้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายเพิ่มเติม ทั้งนี้ MyWaWa กำหนดให้ผู้ขายต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น เมื่อผู้ขายลงทะเบียนเป็นผู้ขายกับแพลตฟอร์มแล้ว ผู้ขายจะสามารถเสนอขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม ส่งใบเสนอราคา และขายสินค้าผ่านระบบ TSO บนแพลตฟอร์มได้

3. การใช้งานแพลตฟอร์ม

3.1.

กรณีไม่ต้อง Log in
ผู้เข้าชมทั้ง 2 ประเภท (ผู้เข้าชมทั่วไป และผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว) สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มได้ตามสิทธิ์ของผู้เข้าชมแต่ละประเภท โดยไม่ต้อง Log in เพื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม

3.2.

กรณีต้อง Log in ก่อนเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม
เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานแพลตฟอร์ม ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายของแพลตฟอร์มแล้ว จำเป็นต้อง Log in เข้าบัญชีของตนก่อนใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม เช่น การสร้างใบเสนอราคา การสร้างใบคำสั่งซื้อ การชำระเงิน และการตรวจสอบสถานะขนส่งของสินค้า เป็นต้น

3.3.

ผู้ขายหรือผู้ซื้อ จะสามารถกำหนดชื่อผู้ใช้งานระบบ (user name) และรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการ Log in เข้าบัญชีของตนได้ในตอนที่มีการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายของแพลตฟอร์ม โดยหากชื่อผู้ใช้งานระบบนั้นซ้ำกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ทางระบบจะขอให้ระบุชื่อผู้ใช้งานระบบใหม่อีกครั้ง

3.4.

ผู้ขายหรือผู้ซื้อ มีหน้าที่รักษาชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของตนเอง เพื่อป้องกันมิให้มีบุคคลอื่นเข้ามาใช้งานภายใต้บัญชีดังกล่าวได้และจะต้องรับผิดชอบในทุกกิจกรรมที่ได้ทำภายใต้บัญชีดังกล่าว โดยหากสังเกตเห็นว่าสถานะบัญชี หรือการเข้าใช้งานในบัญชีมีความผิดปกติ ผู้ขายหรือผู้ซื้อจะต้องดำเนินการแจ้งแพลตฟอร์มในทันที

3.5.

การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นการอนุญาตให้ใช้แบบมีข้อจำกัด โดยผู้ใช้งาน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสิทธิให้เข้าถึงแพลตฟอร์มและข้อมูลบนแพลตฟอร์มนั้น สามารถเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มได้เท่าที่ทางแพลตฟอร์มเป็นผู้กำหนด และจะไม่มีสิทธินำ (ไม่ว่าจะโดยการทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ด้วยวิธีใดๆ ) ซึ่งข้อมูล หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ บนแพลตฟอร์มไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการดำเนินการภายใต้หน้าที่ของตนตามกฎหมาย

3.6.

ผู้ใช้งาน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสิทธิให้เข้าถึงแพลตฟอร์มและข้อมูลบนแพลตฟอร์ม ตกลงว่าจะรับผิดชอบในการกระทำของ หรือเพื่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก

3.6.1.

กรณีบุคคลอื่นสามารถเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มได้โดยใช้บัญชีของผู้ขายหรือผู้ซื้อนั้น หรือ

3.6.2.

การเผยแพร่ข้อมูลบนแพลตฟอร์มออกไปนอกแพลตฟอร์มในทางที่อาจก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือความเสียหายใดๆ ต่อเจ้าของข้อมูลดังกล่าว

3.6.3.

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา MyWaWa หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นบนแพลตฟอร์ม

4. การซื้อขายสินค้าและการจัดส่ง

4.1.

ช่องทางการซื้อขาย

4.1.1.

ช่องทางการซื้อขาย รวมถึงการสอบถามข้อมูลสินค้า การส่งใบขอราคาหรือใบเสนอราคา และการชำระเงิน จะต้องดำเนินการผ่านระบบ TSO บนแพลตฟอร์มเท่านั้น และ MyWaWa ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้งานทำการซื้อขายสินค้าและบริการนอกช่องทางที่ MyWaWa กำหนด

4.1.2.

ผู้ขายจะต้องทำการระบุข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วนในใบเสนอราคา เช่น รายละเอียดของสินค้า จำนวน ราคา เป็นต้น

4.1.3.

ผู้ซื้อต้องยืนยันคำสั่งซื้อโดยการชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการขนส่งตามคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่ระบบ TSO กำหนด

4.2.

ช่องทางการชำระเงิน
MyWaWa ได้จัดให้มีช่องทางการชำระเงินหลายช่องทางบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึง

4.2.1.

การชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร - เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรม แพลตฟอร์ม (ผ่านระบบ TSO) มีช่องทางให้ผู้ซื้อสามารถชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารที่เป็นผู้ให้บริการภายนอกได้ ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องดำเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย นับแต่วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อหรือวันที่ได้ระบุในใบสั่งซื้อ มิฉะนั้น ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

4.2.2.

การชำระผ่านบัตรเครดิต - แพลตฟอร์มได้อำนวยความสะดวกในการให้ผู้ซื้อสามารถชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตได้ ทั้งนี้ การชำระผ่านบัตรเครดิตนั้นจะเป็นการชำระโดยผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก ดังนั้น ชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกัน

4.3.

ช่องทางการส่งสินค้า

4.3.1.

ผผู้ขายสามารถเลือกช่องทางการส่งสินค้าได้ 3 รูปแบบ คือ โดยผู้ขายเอง, โดยผู้ให้บริการขนส่งภายนอก หรือ ผู้ซื้อเป็นผู้รับสินค้าที่ตนสั่งซื้อจากผู้ขายเอง

4.3.2.

หากผู้ขายเลือกผู้ให้บริการขนส่งภายนอก ก่อนทำการจัดส่ง ผู้ขายจะต้องติดต่อผู้ซื้อผ่านช่องทางการติดต่อของแพลตฟอร์มเพื่อทำการนัดหมาย หากไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้หรือไม่สามารถจัดส่งได้สำเร็จตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม อาจนำไปสู่การยกเลิกคำสั่งซื้อและอาจส่งผลต่อการคืนเงินค่าสินค้า แก่ผู้ซื้อตามข้อ 6 และ 7 ของ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม นี้

4.3.3.

นอกจากค่าบริการจัดส่งมาตรฐานของทางผู้ให้บริการขนส่งภายนอกแล้ว อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ซื้อในกรณีที่ต้องมีการจัดส่งนอกเหนือจากข้อกำหนดหลัก โดยที่การจัดส่งนั้นเป็นความผิดของผู้ซื้อ เช่น มีการจัดส่งล้มเหลวเกินจำนวนที่กำหนดเนื่องจากผู้ซื้อไม่อยู่รับสินค้า ผู้ซื้อมีการร้องขอการขนส่งแบบพิเศษตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการขนส่ง โดยค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดและอัตราที่ทางผู้ให้บริการขนส่งภายนอกกำหนด (ซึ่งผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงข้อกำหนดและอัตราดังกล่าวได้จากทางหน้าเว็บของแพลตฟอร์ม) ทั้งนี้การเรียกเก็บค่าบริการจะดำเนินการผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มเท่านั้น

4.3.4.

ในกรณีสินค้าสูญหายหรือเกิดความเสียหายจากการขนส่ง เนื่องจากการกระทำ (หรืองดเว้นการกระทำ) ของผู้ขายเอง หรือ โดยผู้ให้บริการขนส่งภายนอก ผู้ซื้อสามารถแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (TSP) ซึ่งเงื่อนไขการชดเชยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย (ซึ่งผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงเงื่อนไขดังกล่าวได้จากทางหน้าเว็บของแพลตฟอร์ม)

4.3.5.

ในกรณีที่สินค้า หรือการกระทำของผู้ขาย ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ให้บริการขนส่งภายนอก ผู้ขายตกลงที่จะปกป้อง MyWaWa จากข้อเรียกร้องของผู้ให้บริการขนส่งภายนอก ทั้งปวง โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น รวมถึงจะชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น

4.4.

การจัดเตรียมสินค้าและระยะเวลาการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องอัปเดตสถานะการจัดส่งสินค้าให้เป็นปัจจุบัน ผู้ขายสามารถขยายระยะเวลาการจัดส่งและการจัดเตรียมสินค้าได้เป็นจำนวน 1 ครั้งต่อ 1 คำสั่งซื้อ แต่ต้องแจ้งสาเหตุและกำหนดวันที่ส่งมอบใหม่ให้กับแพลตฟอร์มรับทราบก่อนที่จะล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาส่งมอบเดิม

4.5.

สินค้าหรือบริการที่ทำการขายบนแพลตฟอร์ม คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ทำการขายบนแพลตฟอร์ม (รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว) จะต้องมีความชัดเจน และเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ ผู้ขายจะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว (รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว) ไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และไม่เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการขนส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งที่ผู้ขายเลือกใช้บริการ ทั้งนี้ การละเมิดข้อสัญญาข้อนี้อาจนำไปสู่การระงับหรือการถูกจำกัดการใช้งานบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการระงับบัญชีผู้ขาย ตลอดจนแพลตฟอร์มอาจดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. การชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ

5.1.

เมื่อผู้ซื้อทำการตกลงสั่งซื้อสินค้าหรือบริการกับผู้ขายแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชําระค่าสินค้าหรือบริการในจำนวนและในเวลาตามที่ได้มีการระบุในใบสั่งซื้อ มิเช่นนั้น MyWaWa ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ (กรณีที่แบ่งการชำระเงินเป็นงวด หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิก ระบบจะคืนเงินเฉพาะส่วนที่ยังอยู่ในระบบให้แก่ผู้ซื้อ)

5.2.

ผู้ซื้อจะต้องชําระเงิน (ค่าสินค้าหรือบริการ และค่าขนส่ง (ถ้ามี)) ตามช่องทางที่แพลตฟอร์มกําหนดเท่านั้น ทั้งนี้ MyWaWa จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการซื้อขาย หรือโอนเงิน นอกช่องทางที่แพลตฟอร์มกําหนด ซึ่งถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มนี้

5.3.

เมื่อระบบในแพลตฟอร์มได้รับเงินจากผู้ซื้อ ระบบจะทำการยืนยันการรับชําระเงินแก่ผู้ซื้อและผู้ขายผ่านช่องทางการสื่อสารที่แพลตฟอร์มกำหนด เช่น การแจ้งผ่านระบบการสื่อสาร หรืออีเมลที่ลงทะเบียน โดยระบบจะทำการเก็บเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อว่าจะได้รับสินค้าจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่ตกลงกับผู้ขาย และแพลตฟอร์มสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ซื้อได้หากเกิดปัญหาขึ้นจากการชำระเงินให้ผู้ขายและผู้ให้บริการขนส่ง

5.4.

การชำระเงินให้ผู้ขายและผู้ให้บริการขนส่ง

5.4.1.

เมื่อผู้ซื้อกดยอมรับสินค้าในระบบภายในกำหนด TSP (4 วันทำการ ซึ่งไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นับจากวันที่จัดส่งสินค้าหรือให้บริการสําเร็จ) แพลตฟอร์มจะทำการรวมยอดที่ได้รับชำระของผู้ขายรายนั้นทั้งหมดที่ได้รับก่อนวันพุธ เวลา 15.00 น. เพื่อทำการจ่ายให้ผู้ขายในวันพฤหัสบดีในสัปดาห์นั้น (ยอดที่มีการยืนยันหลังกำหนดดังกล่าวจะถูกจ่ายในวันพฤหัสบดีถัดไป) โดยมีรายละเอียดของยอดขายแต่ละรายการเป็นเอกสารแนบใบแจ้งหนี้ หากวันพฤหัสบดีใดตรงกับวันหยุดราชการ แพลตฟอร์มจะทำการจ่ายยอดขายที่ได้รับชำระมาในวันทำการก่อนหน้านั้น

5.4.2.

หากผู้ซื้อมิได้กดยอมรับสินค้าในระบบภายในกำหนด TSP เมื่อพ้นกำหนด TSP แล้ว ระบบ TSO จะทำการตัดยอดรับชำระของผู้ซื้อดังกล่าวโดยอัตโนมัติและนำส่งให้ผู้ขายตามกำหนดเวลาในข้อ 5.4.1 ข้างต้น

5.4.3.

ระยะเวลาการดําเนินการ (Bank Transfer Period) คือ ภายใน 2 วันทำการ ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละธนาคารหรือผู้ให้บริการการโอนเงิน

5.4.4.

กรณีผู้ซื้อมิได้กดยอมรับสินค้า และได้แจ้งถึงข้อพิพาทกับทางแพลตฟอร์ม (เช่น สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง มีการจัดส่งไม่ครบถ้วน หรือสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ ฯลฯ) แพลตฟอร์มจะยึดถือเงินที่ได้รับชำระจากผู้ซื้อค้างไว้กับแพลตฟอร์มจนกว่าจะทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จ เมื่อข้อพิพาทยุติลง หากผู้ซื้อต้องชำระเงินแก่ผู้ขาย แพลตฟอร์มจะชําระเงินตามรอบการชําระเงิน ในข้อ 5.4.1 ข้างต้น แต่หากผู้ขายต้องรับสินค้าคืน แพลตฟอร์มจะทำการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ

6. การยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ

6.1.

การยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อโดยผู้ซื้อสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

6.1.1.

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ดำเนินการยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดกับผู้ขาย คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกระบบยกเลิกโดยอัตโนมัติ

6.1.2.

ในกรณีที่ผู้ซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อภายในเวลาที่กำหนดในระบบ

6.1.3.

ในกรณีที่ผู้ขายได้ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร และทางผู้ซื้อได้มีการแจ้งมาทางแพลตฟอร์ม

6.1.4.

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ทำการอัพเดตสถานะการส่งสินค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ และทางผู้ซื้อได้มีการแจ้งมาทางแพลตฟอร์ม

6.1.5.

ในกรณีที่พ้นกำหนดวันส่งสินค้าแล้วและผู้ซื้อยังไม่ได้รับสินค้าจากผู้ขาย และทางผู้ซื้อได้มีการแจ้งมาทางแพลตฟอร์ม

6.1.6.

ในกรณีที่ระบบของแพลตฟอร์มมีความขัดข้อง และทางผู้ซื้อได้มีการแจ้งมาทางแพลตฟอร์มภายใน 24 ชั่วโมง

6.2.

การยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อโดยผู้ขายสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

6.2.1.

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหลังจากมีการชำระเงิน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางผู้ขายไม่สามารถดำเนินการให้ได้ โดยทางผู้ขายได้มีการแจ้งมาทางแพลตฟอร์ม

6.2.2.

ในกรณีที่ผู้ขายปฏิเสธคำสั่งซื้อหลังผู้ซื้อชำระเงินแล้ว กรณีนี้ เมื่อผู้ซื้อได้รับแจ้งการปฏิเสธคำสั่งซื้อจากผู้ขายแล้ว ผู้ขายต้องแจ้งแพลตฟอร์มภายใน 5 วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้แจ้งการปฏิเสธคำสั่งซื้อ ไปยังผู้ซื้อ เพื่อให้ระบบของแพลตฟอร์มเป็นผู้ยกเลิกคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินส่วนที่ได้รับชำระมาจากผู้ซื้อแล้วคืนให้ผู้ซื้อต่อไป ทั้งนี้ MyWaWa สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายใด ๆ (ถ้ามี) จากผู้ขาย

6.3.

การยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อนี้ อาจมีผลต่อคะแนนประสิทธิภาพของผู้ซื้อหรือผู้ขายที่สะท้อนอยู่บนแพลตฟอร์ม โดยหากคะแนนประสิทธิภาพดังกล่าวลดลงต่ำกว่าร้อยละ 25 ทาง MyWaWa ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ซื้อผู้ขายดังกล่าวเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกบัญชีผู้ซื้อผู้ขายดังกล่าวต่อไป

7. การคืนเงิน หรือคืนสินค้า

7.1.

ผู้ซื้อจะได้รับการคืนเงินและคืนสินค้าได้เฉพาะกรณีที่การซื้อสินค้าและชำระเงินนั้นดำเนินการผ่านระบบ TSO MyWaWa ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ได้รับการชำระเงิน ซึ่งอาจมีระยะเวลาในการดำเนินการและอาจทำการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย MyWaWa จะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อในกรณีต่อไปนี้

7.1.1.

ในกรณีที่เกิดจากระบบแพลตฟอร์มขัดข้อง (เช่น เกิดจากการสั่งซื้อสินค้าซ้ำ หรือรวมยอดชำระราคาสินค้าผิดพลาด เป็นต้น) MyWaWa จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน รวมถึงรับผิดชอบค่าบริการที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคืนสินค้าตามช่องทางการขนส่งที่ได้ตกลงกัน

7.1.2.

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้แจ้งไม่ยอมรับสินค้าตามข้อ 5.4.4 หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามข้อ 6.1.3 ข้อ 6.1.4 หรือ ข้อ 6.1.5 ข้างต้น การคืนเงินและคืนสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งเพื่อคืนสินค้าจะเป็นไปตามที่ผู้ซื้อและผู้ขาย จะตกลงกัน โดยแพลตฟอร์มจะอำนวยความสะดวกช่องทางในการสื่อสารให้เท่านั้น

7.2.

ผู้ซื้อไม่สามารถทำการคืนสินค้าและขอคืนเงินโดยมีสาเหตุเนื่องจากเหตุผลด้านความพึงพอใจของผู้ซื้อ เช่น เปลี่ยนใจ ไม่ชอบสินค้าที่สั่ง เป็นต้น ได้ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงร่วมกันว่าจะทำการคืนสินค้าและคืนเงิน

8. การระงับหรือจำกัดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน

8.1.

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า MyWaWa เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการอนุญาต หรือยกเลิกการอนุญาต ให้ใช้บริการต่างๆ บนแพลตฟอร์ม และการใช้งานบัญชีของผู้ซื้อ ผู้ขาย การปฏิเสธไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางแพลตฟอร์มอาจเป็นเหตุให้ MyWaWa ปฏิเสธการอนุญาตให้ใช้งานในบัญชีหรือบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มได้

8.2.

ผู้ใช้งานเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อความ ข้อมูล และเนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มทั้งหมด MyWaWa ไม่สามารถและมิได้มีหน้าที่ในการคัดกรองหรือตรวจสอบซึ่งข้อความ ข้อมูล และเนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มดังกล่าว MyWaWa จึงไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดในข้อความ ข้อมูล และเนื้อหาใด ๆ อันอาจไม่ครบถ้วน เป็นเท็จ หรือละเมิดซึ่งสิทธิของผู้อื่นได้

8.3.

อย่างไรก็ตาม MyWaWa มีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที่) ในการตรวจสอบการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน และอาจแจ้งกิจกรรมใด ๆ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ หากพบกรณีที่ต้องสงสัยว่าจะมีการละเมิดกฎเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมาย เพื่อเป็นการสร้างพฤติกรรมอันดีและส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มและผู้ใช้งานอื่น และ MyWaWa ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ห้าม ลบข้อความ ตักเตือน รวมถึงการระงับบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวหรือถาวรได้ หากตรวจสอบแล้วพบพฤติกรรมใด ๆ ที่เชื่อได้ว่าไม่เหมาะสมหรือขัดต่อข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม

8.4.

พฤติกรรมหรือการใช้งานในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสม

8.4.1.

การใช้งานแพลตฟอร์มที่ฝ่าฝืน เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม นี้ (รวมถึงกรณีมีการชักชวนให้เกิดการโอนเงินนอกช่องทางการชำระเงินที่แพลตฟอร์มกำหนด)

8.4.2.

การใช้แพลตฟอร์มที่ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ส่งข้อความไปเพื่อขายสินค้าโดยที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ขาย หรือการส่ง Spam Message หรือการเปิดใช้หลาย ๆ บัญชีผู้ใช้งานเพื่อขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้ใช้งานอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม เป็นต้น

8.4.3.

การอัปโหลด พิมพ์ หรือส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ ละเมิดกฎหมาย หรือมีลักษณะที่คุกคาม ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย หรือส่อไปในทางเหยียดหยามใด ๆ บนแพลตฟอร์ม

8.4.4.

การใช้แพลตฟอร์มโดยปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรืออัปโหลด พิมพ์ หรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดอันเป็นเท็จ

8.4.4.

การกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการทำงาน หรือทำให้ระบบหรือจุดเชื่อมโยงต่างๆ บนแพลตฟอร์มสะดุดลง หรือเกิดความเสียหายขึ้น

8.5.

นอกจากกรณีตามข้อ 8.4 ข้างต้น ผู้ขายอาจถูกระงับบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้

8.5.1.

กรณีผู้ขายปฏิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงหรือแก้ไขของแพลตฟอร์ม MyWaWa อาจระงับบริการบางส่วนเป็นการชั่วคราว ซึ่งผู้ขายจะสามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าจากคำสั่งซื้อที่ได้รับก่อนหน้าการปฏิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ครบถ้วนได้เท่านั้นแต่จะไม่สามารถรับคำสั่งซื้อใหม่ได้จนกว่าผู้ขายจะตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วันนับจากที่ได้รับแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงนั้น

8.5.2.

หากพ้นกำหนด 14 วันตามข้อ 8.5.1 แล้ว ผู้ขายยังปฏิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าผู้ขายมีเจตนายกเลิก ข้อตกลงการเข้าเป็นผู้ขายบนแพลตฟอร์ม และจะนำไปสู่การถูกระงับการเข้าใช้งานของบัญชีผู้ขาย

8.5.3.

กรณีสินค้าหรือพฤติกรรมของผู้ขายบนแพลตฟอร์มไม่เป็นไปตาม ข้อตกลงการเข้าเป็นผู้ขายบนแพลตฟอร์ม รวมถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม นี้ (ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่) MyWaWa ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะแสดง หรือระงับการแสดงรายการสินค้าหรือข้อความโฆษณาใด ๆ ในบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ขาย รวมถึงเรียกให้ผู้ขายต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจากการผิดข้อตกลงและค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม โทษ หรือค่าปรับใดที่บังคับโดยหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ทั้งนี้ หาก MyWaWa พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเกิดความเสียหายจากกรณีนี้ MyWaWa ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ขายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทันที ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ซื้อไม่สามารถค้นหาสินค้าของผู้ขายหรือบัญชีของผู้ขายรายนั้น หากผู้ซื้อได้มีการทำคำสั่งซื้อไปแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการชำระเงิน ก็จะไม่สามารถค้นหาคำสั่งซื้อรายการที่ส่งไปให้ผู้ขายรายนั้นเพื่อทำการชำระเงินได้เช่นกัน

8.6.

การยกเลิกการระงับและการจำกัดการใช้งานบนแพลตฟอร์ม (Reinstate status)

เมื่อผู้ใช้งานถูกระงับหรือถูกจำกัดการใช้งานแพลตฟอร์ม อันเนื่องมาจากผู้ใช้งานได้มีพฤติกรรมตามข้อ 8.4 หรือได้กระทำตาม ข้อ 8.5 แล้ว หากผู้ใช้งานต้องการ Reinstate status ให้กลับมาใช้งานบนแพลตฟอร์มได้ดังเดิม ผู้ใช้งานต้องดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรมหรือการกระทำอันเป็นเหตุให้โดนระงับหรือจำกัดการใช้งานดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับจากวันที่โดนระงับหรือจำกัดการใช้งาน และผู้ใช้งานจะต้องแจ้ง MyWaWa ถึงการแก้ไขหรือปรับปรุงนั้นภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้แก้ไขหรือปรับปรุง โดย MyWaWa จะดำเนินการพิจารณาและยกเลิกการระงับหรือจำกัดการใช้งานนั้น และแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าบัญชีของผู้ใช้งานนั้นสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมแล้วภายใน 3 วัน นับจากการยกเลิกการระงับหรือจำกัดการใช้งาน

หาก MyWaWa พบว่าบัญชีผู้ใช้งานรายเดิมมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลให้โดนระงับหรือจำกัดการใช้งาน ถึง 5 ครั้ง MyWaWa จะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้งานนั้นเป็นการถาวร

9. ระบบคะแนนประสิทธิภาพ

9.1.

ระบบคะแนนประสิทธิภาพ เกิดจากคะแนนที่ผู้ขายได้รับจากผู้ซื้อ หรือคะแนนที่ผู้ซื้อได้รับจากผู้ขาย อันเนื่องมาจากประสบการณ์การซื้อขายสินค้าหรือบริการ เช่น ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อ อัตราการยกเลิกคำสั่งซื้อ การแสดงรายละเอียดของสินค้าหรือข้อมูลการใช้งานที่กระชับและชัดเจน เป็นต้น

9.2.

คะแนนประสิทธิภาพดังกล่าวจะปรากฏในหน้าบัญชีของผู้ใช้งาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการกับผู้ใช้งานบัญชีนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดคะแนนของผู้ขายเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ขายอีกด้วย

10. การระงับข้อพิพาท

10.1.

สสิทธิและหน้าที่ของ MyWaWa และผู้ใช้งานให้เป็นไปตามกฎหมายไทย เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ใช้งาน นี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

10.2.

แพลตฟอร์มเป็นเพียงตลาดขายส่งสินค้าออนไลน์ (e-Marketplace Platform) จึงไม่มีความรับผิดหรือข้อผูกพันใดๆ ตามสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะด้านการรับประกันผู้ซื้อ ผู้ขาย สินค้าหรือบริการ การจัดส่งสินค้า หรือบริการภายใต้ผู้ให้บริการภายนอกใด ๆ

10.3.

ในกรณีที่การกระทำ (หรือการงดเว้นการกระทำ) ของผู้ใช้งานใด ๆ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามอื่นใด ผู้ใช้งานรายนั้นตกลงและยินยอมที่จะปกป้อง MyWaWa (ซึ่งรวมถึงกรรมการ ตัวแทน ลูกจ้าง และบริษัทในเครือ) จากความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าปรับทั้งปวง ที่ทาง MyWaWa อาจถูกเรียกร้องจากผู้ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว

11. ช่องทางติดต่อแพลตฟอร์ม

11.1.

กรณีผู้ใช้งานมีปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานสามารถติดต่อและแจ้งปัญหา ตามช่องทางที่ปรากฏบนเว็บไซต์ https://www.mywawa.me/

11.2.

กรณีผู้ใช้งานมีปัญหาด้านการโดนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานอื่นบนแพลตฟอร์ม หรือมีข้อขัดแย้งกับ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ใช้งาน และประสงค์จะยุติข้อขัดแย้งดังกล่าว ผู้ขายสามารถติดต่อพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ให้บริการฯ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้ ได้แก่ Indirect Message ของแพลตฟอร์ม รวมถึงผ่านทาง LINE ID (@mywawasupport) และ เบอร์โทร 092-492-2497

วันที่แก้ไขล่าสุด: 07/11/2022