นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแพลตฟอร์ม MyWaWa

แพลตฟอร์ม My WaWa (มายวาวา) โดย บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด (“แพลตฟอร์ม MyWaWa”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นส่วนตัวและการเคารพต่อสิทธิของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม MyWawa ซึ่งรวมถึง ผู้เข้าชม ผู้ซื้อ ผู้ขายตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขาย ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (“ผู้เข้าใช้งาน” หรือ “เจ้าของข้อมูล”) และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทำให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมถึงเก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลง ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูล เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดเพื่อให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้) ของผู้เข้าใช้งานที่ดำเนินการโดยแพลตฟอร์ม MyWaWa จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด รวมถึงการแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลให้แก่ผู้เข้าใช้งานทราบตามนโยบายฉบับนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

แพลตฟอร์ม MyWaWa อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลผ่านการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

 • เมื่อทำการสมัคร หรือมีการทำข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการบริการของแพลตฟอร์ม MyWawa ทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) รวมถึงการสมัครบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม MyWawa
 • เมื่อมีการลงทะเบียนเข้าใช้งานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม MyWawa โดยผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • เมื่อมีการติดต่อกับแพลตฟอร์ม MyWaWa ผ่านช่องทางการสื่อสารของแพลตฟอร์ม เช่น อีเมล ช่องทางการสื่อสาร (Chat) การสนทนาทางโทรศัพท์ (ซึ่งแพลตฟอร์ม MyWaWa อาจมีการบันทึกการสนทนา) และการประชุม เพื่อการทำธุรกรรมหรือขอความช่วยเหลือในการใช้บริการ ทั้งนี้ รวมถึงการติดต่อกับตัวแทนการให้บริการลูกค้าหรือคู่ค้า
 • ผ่านอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลใด ๆ แก่แพลตฟอร์ม MyWaWa
 • เมื่อมีการเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อบัญชีผู้เข้าใช้งานกับสื่อสังคมออนไลน์ (social media account) หรือบัญชีผู้เข้าใช้งานอื่น ภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการฟีเจอร์นั้น ๆ
 • เมื่อมีการดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของแพลตฟอร์ม MyWaWa เช่น การสั่งซื้อสินค้า การแสดงความคิดเห็นและติชมการให้บริการ
 • เมื่อผู้เข้าใช้งานส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่แพลตฟอร์ม MyWaWa ด้วยเหตุผลอื่น

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่แพลตฟอร์ม MyWaWa จัดเก็บ

 • ชื่อ นามสกุล และข้อมูลอื่นสำหรับการติดต่อ (contact information) เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ข้อมูลแสดงตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงข้อมูลยืนยันตัวบุคคลเพื่อการใช้สำหรับการตรวจสอบ เช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ และข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม MyWawa
 • รายละเอียดด้านบัญชีธนาคารและข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ข้อมูลการทำธุรกรรมรวมถึง ราคา วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลด้านตำแหน่งที่อยู่ (location) การเก็บเชื่อมต่อข้อมูลและการเก็บข้อมูลด้านที่อยู่โดยอุปกรณ์นำทางดาวเทียม (GPS)
 • รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอที่ผู้เข้าใช้งานได้ทำการแชร์หรือเปิดเผยให้แก่แพลตฟอร์ม MyWawa รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับแพลตฟอร์ม เช่น บทสนทนาระหว่างผู้ขายสินค้ากับพนักงานแผนกคู่ค้าสัมพันธ์
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารและข้อมูลด้านการตลาด เช่น ข้อมูลความสนใจของผู้เข้าใช้งานในการได้รับข้อมูลหรือการติดต่อทางการตลาดจากแพลตฟอร์ม MyWawa และบุคคลอื่น รวมถึงบริษัทคู่ค้าของแพลตฟอร์ม MyWawa
 • ข้อมูลในด้านธุรกรรม ข้อมูลการซื้อและขายสินค้าระหว่างผู้เข้าใช้งาน ข้อมูลในการค้นหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายการคำสั่งซื้อ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ข้อมูลในการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม MyWawa และการบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าใช้งานหรือความสนใจของผู้เข้าใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุนการรู้จักตัวตนของผู้เข้าใช้งาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ เมื่อท่านโต้ตอบกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราว์เซอร์ การตั้งค่า ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ หรือข้อมูลประเภท Uniform Resource Locator ที่อยู่ไอพี (IP Address) เป็นต้น

3. คุกกี้

แพลตฟอร์ม MyWawa มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม MyWawa ทั้งนี้ ผู้เข้าใช้งานสามารถศึกษาและจัดการการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวได้โดยอิสระบนแพลตฟอร์ม MyWawa

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

แพลตฟอร์ม MyWawa จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น แพลตฟอร์ม MyWawa จะลบและทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแพลตฟอร์ม MyWawa โดยปกติในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 (สิบ) ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น หรือหากมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุข้างต้น แพลตฟอร์ม MyWawa จะดำเนินการการลบหรือทำลายข้อมูลของเจ้าของข้อมูลทั้งหมดออกจากฐานข้อมูล และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์ม MyWawa หรือเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เท่านั้น

5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลฐานทางกฎหมาย
เพื่อประกอบการจัดการหรือดำเนินการด้านคำสั่งซื้อ ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และบริษัทตัวแทนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการให้บริการของแพลตฟอร์ม MyWawa

● หน้าที่ตามสัญญา

● ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการระบุตัวตน การตรวจสอบต่าง ๆ และเพื่อการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการหรือการดำเนินการตามนโยบายของแพลตฟอร์ม รวมถึงเพื่อการรักษาความปลอดภัยและสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล และป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม MyWawa

● หน้าที่ตามสัญญา

● ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

● หน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อการประเมิน พิจารณาและอนุมัติด้านการประเมินความสามารถในด้านการบริการเครดิต สินเชื่อ หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

● หน้าที่ตามสัญญา

● ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการบริการ จัดการ หรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการกับลูกค้า หรือเพื่อการบริการของแผนกคู่ค้าสัมพันธ์หรือแผนกบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

● หน้าที่ตามสัญญา

● ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการติดต่อสื่อสาร เข้าร่วมและปฏิสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เช่น เสียง ข้อความ อีเมล จดหมาย โดยมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริการ การบริหาร และหรือเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าใช้งาน แพลตฟอร์ม MyWawa และบริษัทคู่ค้า

● หน้าที่ตามสัญญา

● ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

● ความยินยอม

เพื่อการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เก็บสถิติเพื่อการพัฒนา ภายในองค์กร เกี่ยวกับการบริการของแพลตฟอร์ม MyWawa

● ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการตลาด การโฆษณา และส่งเสริมการตลาด การแนะนำสินค้าตามความสนใจของผู้ใช้งานและเพื่อการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์ม

● ความยินยอม

ในกรณีที่แพลตฟอร์ม MyWawa ใช้บริการจากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก แพลตฟอร์ม MyWawa จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้ (ในกรณีที่จำเป็น) แพลตฟอร์ม MyWawa จะไม่เปิดเผย หรือทำให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลถูกเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน หรือเป็นกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย แพลตฟอร์ม MyWawa จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อเจ้าของข้อมูล หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ แพลตฟอร์ม MyWawa จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในกรณีที่แพลตฟอร์ม MyWawa ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับประสบการณ์การใช้บริการแพลตฟอร์ม MyWawa ที่ดีที่สุดหากเจ้าของข้อมูลมิได้ให้ความยินยอมแก่แพลตฟอร์ม MyWawa ในกรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6. ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์ม MyWawa จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยหรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง่

 • ผู้ให้บริการภายนอก แพลตฟอร์ม MyWawa อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้กับผู้ให้บริการภายนอกในบางกิจกรรม เช่น การให้บริการเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการจ่ายและรับชำระเงิน การให้สินเชื่อ การทำคำสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การรับประกัน การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 • สถาบันการเงิน แพลตฟอร์ม MyWawa อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทประกันภัย หรือ หน่วยงานทวงถามหนี้ ตามที่จำเป็นในการทำการจ่ายและรับชำระเงิน หรือเพื่อการประเมิน พิจารณาและอนุมัติด้านการประเมินความสามารถในด้านการบริการเครดิต สินเชื่อ ตามที่มีการร้องขอ โดยแพลตฟอร์ม MyWawa จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีอำนาจในการเข้าถึงดังกล่าวเท่านั้น
 • หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์ม MyWawa อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การรายงานกับหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นใดที่ แพลตฟอร์ม MyWawa ต้องปฏิบัติตาม

แพลตฟอร์ม MyWawa จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ทำได้เท่านั้น

ในกรณีที่แพลตฟอร์ม MyWawa จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก แพลตฟอร์ม MyWawa จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง แพลตฟอร์ม MyWawa จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ทำได้เท่านั้น

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้แพลตฟอร์ม MyWawa ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

7.1. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล: ในกรณีที่แพลตฟอร์ม MyWawa มีการประมวลผลโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือนอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้เคยให้ไว้ แพลตฟอร์ม MyWawa จะแจ้ง และ/หรือ ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยุ่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว

7.2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแพลตฟอร์ม MyWawa หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

7.3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้แพลตฟอร์ม MyWawa ปรับปรุงให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.4. สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล: ในกรณีที่ระบบของแพลตฟอร์ม MyWawa รองรับ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับหรือให้ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ

7.5. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แพลตฟอร์ม MyWawa ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ก) หมดความจำเป็นอีกต่อไปในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ (ข) เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยแพลตฟอร์ม MyWawa ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป (ค) เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้แพลตฟอร์ม MyWawa ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้ (ก) เมื่ออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (ข) เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบ/ทำลายตามข้อ 7.5 แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน (ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้แพลตฟอร์ม MyWawa เก็บรักษาข้อมูลไว้ก่อนเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (ง) เมื่อแพลตฟอร์ม MyWawa อยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด

7.7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

7.8. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด แพลตฟอร์ม MyWawa จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

อนึ่ง แพลตฟอร์ม MyWawa อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้น หากการดำเนินการใด ๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น หรือเป็นการดำเนินการเพื่อการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8. การเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ติดต่อ

บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: นายกร เธียรนุกุล

ที่อยู่: เลขที่ 383/3 อาคารนิวไวเต็ก ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์: 092-492-2497

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: www.mywawa.me

หมายเหตุ

แพลตฟอร์ม MyWawa ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยแพลตฟอร์ม MyWawa จะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่แก้ไขล่าสุด: 02/08/2022