นโยบายด้านการสมัครบัญชีและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน

ข้อ 1 คำนิยาม

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้เข้าชม ผู้ซื้อ และผู้ขาย

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น MyWaWa

ข้อ 2 ประเภทของผู้ใช้งาน

แพลตฟอร์มแบ่งผู้ใช้งานเป็น 3 ประเภทดังนี้

2.1.

ผู้เข้าชม หมายถึง ผู้เข้าชมสินค้าบนแพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์มแบ่งประเภทของผู้เข้าชม ได้แก่

2.1.1.

คู้เข้าชมทั่วไป คือ บุคคล (ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับทางแพลตฟอร์มผ่านช่องทางที่แพลตฟอร์มกำหนด โดยผู้เข้าชมทั่วไปสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มในการ ค้นหาสินค้า ดูข้อมูลเบื้องต้นของสินค้า และค้นหาชื่อผู้ขายบนแพลตฟอร์มได้ แต่หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ผู้เข้าชมทั่วไปจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนก่อน

2.1.2.

ผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว คือ บุคคล (ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ได้ยืนยันตัวตนกับแพลตฟอร์มผ่านช่องทางที่แพลตฟอร์มกำหนด เมื่อผู้เข้าชมยืนยันตัวตนแล้วผู้เข้าชมสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าจากผู้ขายได้ แต่ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบ Trade Secure Order บนแพลตฟอร์มได้ และไม่สามารถขายสินค้าของตนบนแพลตฟอร์มได้ หากผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วต้องการสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขายผ่านระบบ Trade Secure Order บนแพลตฟอร์ม หรือต้องการขายสินค้าของตนบนแพลตฟอร์ม ผู้เข้าชมสินค้าที่ได้รับการยืนยันตัวตนจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายกับทางแพลตฟอร์มก่อน

2.2.

ผู้ซื้อ หมายถึง ผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อกับแพลตฟอร์มแล้ว เมื่อผู้ซื้อลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อกับทางแพลตฟอร์มแล้ว ผู้ซื้อจึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Trade Secure Order บนแพลตฟอร์มได้ โดยแพลตฟอร์มแบ่งผู้ซื้อเป็น 2 ประเภท ได้แก่

2.2.1.

ผู้ซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป

2.2.2.

ผผู้ซื้อที่เป็นนิติบุคคล

2.3.

ผู้ขาย หมายถึง ผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนที่เป็นนิติบุคคล และลงทะเบียนเป็นผู้ขายกับทางแพลตฟอร์ม หรือผู้ซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อกับแพลตฟอร์มแล้วและต่อมาได้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายเพิ่มเติม ทั้งนี้แพลตฟอร์มกำหนดให้ผู้ขายจะต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น เมื่อผู้ขายลงทะเบียนเป็นผู้ขายกับแพลตฟอร์มแล้วผู้ขายจะสามารถเสนอขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม ส่งใบเสนอราคา และขายสินค้าผ่านระบบ Trade Secure Order บนแพลตฟอร์มได้

ข้อ 3. การยืนยันตัว เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน และการลงทะเบียนผู้ใช้งาน

แพลตฟอร์มกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนตามประเภทของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

3.1.

ผู้เข้าชม
กรณีผู้เข้าชมทั่วไปที่ประสงค์จะเป็นผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตน

3.1.1.

เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการยืนยันตัวตน แต่ผู้เข้าชมทั่วไปจะต้องยืนยันตัวตนตามข้อ 3.1.2 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ด้านล่างนี้

3.1.2.

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

1.

ผู้เข้าชมทั่วไปกรอกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมลในแพลตฟอร์ม

2.

แพลตฟอร์มส่งรหัสยืนยันตัวตนไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกไว้

3.

เมื่อได้รับรหัสยืนยันตัวตน ผู้เข้าชมทั่วไปจะต้องนำรหัสดังกล่าวไปกรอกในแพลตฟอร์ม

4.

จากนั้นแพลตฟอร์มจะส่งลิงก์ (Link) ยืนยันตัวตนไปยังอีเมลที่ผู้เข้าชมทั่วไปกรอกไว้

5.

เมื่อได้รับอีเมลแล้ว ผู้เข้าชมทั่วไปจะต้องกดที่ลิงก์ (Link) ดังกล่าว จึงจะเป็นการยืนยันตัวตนที่เสร็จสมบูรณ์และ ผู้เข้าชมทั่วไปจะมีสถานะเป็นผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนและสามารถพูดคุยผ่านช่องทางสนทนาของแพลตฟอร์มกับผู้ขายได้

3.2.

ผู้ซื้อ
กรณีผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนต้องการจะซื้อสินค้าในแพลตฟอร์ม เอกสารและขั้นตอนที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อมีดังต่อไปนี้

3.2.1.

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

กรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา

ก.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และ

ข.

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล

ก.

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาไม่เกินกว่า 1 เดือน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตรา

ข.

สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (หากมี) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

ค.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ง.

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ขาย เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

3.2.2.

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

ก.

ผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อในแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งส่งเอกสารผ่านช่องทางที่แพลตฟอร์มกำหนด

ข.

เมื่อแพลตฟอร์มอนุมัติจะส่งแจ้งการอนุมัติไปยังอีเมลที่ได้แจ้งไว้

3.3.

ผู้ขาย
กรณีผู้เข้าชมที่ได้รับการยืนยันตัวตนต้องการเป็นผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม เอกสารและขั้นตอนที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้ขายมีดังต่อไปนี้

3.3.1.

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

กรณีที่ผู้ซื้อเคยลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มในข้อ 3.2 แล้ว และต่อมาประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้ขายเพิ่มเติม

ก.

กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเอกสารในข้อ 3.2 ผู้ซื้อไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ขายอีก เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเอกสารดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องส่งเอกสารที่เป็นปัจจุบันมาให้แพลตฟอร์มโดยผ่านช่องทางที่แพลตฟอร์มกำหนด และ

ข.

ข้อตกลงเข้าเป็นผู้ขายบนแพลตฟอร์มที่แพลตฟอร์มกำหนด ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท

กรณีผู้เข้าชมทั่วไปที่ไม่เคยลงทะเบียนใด ๆ กับแพลตฟอร์มมาก่อนและประสงค์จะเป็นผู้ขาย

ก.

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาไม่เกินกว่า 1 เดือน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

ข.

สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (หากมี) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

ค.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ง.

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ขาย เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

จ.

ข้อตกลงเข้าเป็นผู้ขายที่แพลตฟอร์มกำหนด ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ขายและประทับตราบริษัท

3.3.2.

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ก.

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเป็นผู้ขายในแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งส่งเอกสารผ่านช่องทางที่แพลตฟอร์มกำหนด

ข.

เมื่อแพลตฟอร์มอนุมัติให้เป็นผู้ขาย แพลตฟอร์มจะแจ้งการอนุมัติไปยังอีเมลที่ได้แจ้งแพลตฟอร์มไว้

ข้อ 4. การระงับบัญชีผู้ใช้งาน

แพลตฟอร์มกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนตามประเภทของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

4.1.

การระงับโดยทั่วไป

แพลตฟอร์มอาจระงับบัญชีผู้ใช้งานในกรณีตรวจพบหรือได้รับแจ้งพฤติกรรมของผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มในลักษณะดังต่อไปนี้

4.1.1.

มีการแสดงเอกสารเท็จ หรือแอบอ้างเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือมีพฤติกรรมหลอกลวงใด ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจผิด ไม่ว่าจะเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเพื่อก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้งานอื่น ๆ

4.1.2.

มีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานอย่างไม่เหมาะสม เช่นมีการสร้างบัญชีเป็นจำนวนมาก หรือมีการสร้างบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงการรับจ้างเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

4.1.3.

มีการอัปโหลด (upload) ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่แพลตฟอร์ม หรือผู้ใช้งานอื่น เช่นการอัปโหลดข้อความในลักษณะสแปม (Spam) ฟิชชิ่ง (Phishing) หรือ การปล่อยโทรจัน (Trojan) หรือไวรัส (Virus)

4.1.4.

มีการใช้งานแพลตฟอร์มที่นอกเหนือไปจากการเข้าชมสินค้า หรือ การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสินค้าในแพลตฟอร์ม

4.1.5.

มีการแสดงข้อมูล ใช้ข้อความสื่อสาร หรือใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กระทบความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

4.2.

การระงับบัญชีผู้ซื้อ

นอกเหนือจากการระงับบัญชีผู้ใช้ในงานในเหตุที่ระบุข้อ 4.1 แล้ว แพลตฟอร์มยังสามารถระงับการใช้บัญชีของผู้ซื้อได้ หากตรวจพบหรือได้รับแจ้งถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อในลักษณะดังต่อไปนี้

4.2.1.

ผู้ซื้อไม่ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อให้เป็นปัจจุบัน และการไม่ปรับปรุงนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานอื่น

4.2.2.

ผู้ซื้อมีพฤติกรรมในการยกเลิกใบสั่งซื้อ คืนสินค้า หรือมีปัญหาด้านการจ่ายเงินหลายครั้งในรอบระยะเวลา 3 เดือนใด ๆ

4.3.

การระงับบัญชีผู้ขาย

นอกเหนือจากการระงับบัญชีผู้ใช้ในงานในเหตุที่ระบุข้อ 4.1 แล้ว แพลตฟอร์มยังสามารถระงับการใช้บัญชีของผู้ขายได้ หากตรวจพบหรือได้รับแจ้งพฤติกรรมของผู้ขายในลักษณะดังต่อไปนี้

4.3.1.

ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการเข้าเป็นผู้ขายบนแพลตฟอร์ม

4.3.2.

ผู้ขายไม่ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายให้เป็นปัจจุบันและการไม่ปรับปรุงนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานอื่น

4.3.3.

ผู้ขายมีพฤติกรรมในการส่งของล่าช้า ส่งของผิด ส่งสินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาหลายครั้งในรอบระยะเวลา 3 เดือนใด ๆ

ข้อ 5. การเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายตกเป็นจำเลยในคดีล้มละลาย หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการทำแผนฟื้นฟูกิจการ หรืออยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

กรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายตกเป็นจำเลยในคดีล้มละลาย หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการทำแผนฟื้นฟูกิจการ หรืออยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ทางแพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทำธุรกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์ม เว้นแต่ การทำธุรกรรมนั้นเป็นไปตามคำสั่งศาล หรือเป็นการดำเนินการโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือการดำเนินการโดยผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ หรือการดำเนินการโดยผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้แพลตฟอร์มอาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม

วันที่แก้ไขล่าสุด: 02/08/2022